چهارشنبه23 آبان 1397                         خانه تماس با ما بایگانی  
 
بازدید: 1562 تن
 

هفتمين همايش درياي مازندران / کاسپیان


تهران ـ 25 ديماه  1392

هفتمين همايش درياي مازندران ، ساعت 30 : 17 روز 25 ديماه 1392 با همخواني سرود « اي ايران » در تالار انجمن مهرگان با حضور گروه قابل توجهي از انديشمندان ، پژوهندگان ، حقوقدانان ، دانش آموختگان و دانشجويان برگزار گرديد .
نخستين سخنران اين همايش آقاي مهندس سرفراز غزني بودند که در باره ي تاريخچه و نام درياي کاسپيان ، با ارائه ي نقشه ها و مدارک فراوان سخن گفتند .
سخنران دوم همايش آقاي دکتر محمدحسن نامي بودند . ايشان با تشريح روند گفتوگوهاي جمهوري اسلامي با 4 کشور ديگر کرانهي درياي مازندران / کاسپيان ، به کنوانسيونهاي مربوط به حقوق درياها و روشهاي ويژه ي تعيين محدوه ي آبهاي سرزميني و همچنين تقسيم « بستر » و « زير بستر » اشاره کردند و سهم ايران را از درياي مازندران / کاسپيان 5/24 در صد دانستند .
سخنران سوم همايش آقاي هوشنگ طالع بودند . ايشان به اين مساله اشاره کردند که جمهوري اسلامي در باره ي سهم ايران در اين دريا دچار سردرگمي و اشتباه سخت شده است . باعث اين سردرگمي و اشتباه سخت ، فراموش کردن تقسيم اين دريا ميان ايران و شوروي« بالسويه » و در نظر گرفتن وضع موجود يعني پس از فروپاشي اتحاد شوروي و پديدار شدن 4 واحد سياسي به جاي اتحاد شوروي در کرانه ي اين دريا ميباشد .
در حالي که بر پايه ي دو قرارداد 1921 و 1940 ميان دولت شاهنشاهي ايران و اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي ، تقسيم درياي مازندران ( به عنوان يک درياي بسته ) به گونه مساوي ( بالسويه / 50-50 ) انجام گرفته است . در نتيجه 4 واحدسياسي حاصل از تجزيه ي اتحاد شوروي يعني فدراسيون روسيه و جمهوري هاي قزاقستان ، ترکمنستان و آذربايجان ( اران ) روي هم رفته دارنده ي سهم اتحاد شوروي يا نيمي از اين دريا ميباشند .
ازسوي ديگر ميراثبران اتحادشوروي در دو اجلاس آلماتي ( قزاقستان ) و مينسک ( بلا روس ) با روشني کامل اعلام کردهاند که همه ي قراردادها و تهدات اتحادشوروي با ديگر کشورها را به رسميت مي شناسند . اين « اقرارنامه » ها به ثبت سازمان ملل متحد نيز رسيده اند . بدين سان ، سهم ايران در درياي مازندران / کاسپيان روشن و مسلم است . اين به عهده ي 4 کشور يادشده است که ميراث اتحاد شوروي در اين دريا را ميان خود تقسيم کنند . ايران مالک 50 درصد اين درياست و 4 کشور ديگر نيز رويهم رفته داراندهي 50 درصد اين دريا ميباشند .
البته بهترين راه بهرهبرداري از درياي مازندران / کاسپييان ، ايجاد يک شرکت 5 مليتي در راستاي بهرهبرداري از بستر ، زير بستر ، آبزيان و نيز کشتيراني دراين درياست . در اين شرکت ،50 درصد سهام متعلق بهملت ايران و 50 درصد متغلق به 4 کشور نامبرده خواهد بود .
فرجامين سخنران همايش آقاي مسعود صفاريان دبير همايش بودند . ايشان در آغاز سخن ياد آور شدند که با توجه به تنگي وقت ، تنها به چند نکته اشاره ميکنم :
 سخنان آقاي دکتر محمدحسن نامي نشان داد که هنوز مفاد و نکات عهد نامه هاي کاملا معتبر مودت ( 1921 ) و تجارت و بحرپيمايي ( 1940 ) که نزديک به بيست سال بعد منعقد گرديده است ، مورد عنايت و رعايت قرار نگرفتهاند. در قرارداد 1921 دولت اتحاد شوروي همهي معاهداتي که حقوق ملت ايران را تضييع مينمود ازجمله گلستان و ترکمانچاي را ملغي و ساقط اعلام کرده است .
 در عهد نامه هاي مودت و تجارت ، دو طرف متعهد ايران و شوروي هستند با حقوق « بالسويه » در درياي مشترک « ايران و شوروي »  و متن قراردادها و پيوست ها که به فارسي و روسي معتبر اند ، بهدقت گوياي آن هستند که نيمي از درياي مازندران به ايران تعلق دارد . در اين قراردادها ، دريا به صورت مطلق به معني تمام دريا اعم از سطح ، بستر ، زير و کف دريا ست .  رژيم گذشته ي ايران و شوراي انقلاب اسلامي پس از کانلميکن اعلام کردن فصول 5 و 6 قرارداد 1921 ، دو قرارداد بالا را به رسميت شناخته اند .
جانشينان شوروي سابق هم اکنون با تعهدي که در مينسک و آلماتي در سال 1991 به سازمان ملل اعلام کرده اند ، تنها يک طرف اين عهدنامه ها هستند و طرف ديگر ، ايران است باحقوق بالسويه .
و تاحقي به صورت قانوني و رسمي ملغي نشود ، همچنان حق معتبري است و آنهم حقوق تاريخي ملت ايران در درياي کاسپيان که غيرقابل انکار است .
جمهوري اسلامي به جاي مذاکره با واحدي که طرف ديگر قرارداد است و حال که چند کشور شده و بايد وضعيت خودشان را در نيمي از دريا روشن کنند ، درست نيست که برخلاف اصول 8 و 9 و 78 و 152 و 153 و اصول ديگر قانون اساسي جمـهوري اسلامي در مذاکره به آنها اعتبار طرف قراردادهاي يادشده را بدهد و « من ايراني » مخالفم که ايران سهم 50 درصدي خود را در درياي کاسپيان ناديده بگيرد .
از سوي ديگر به يادداشته باشيم که کنوانسيون 1982 مربوط به حقوق درياها ، قرارداد هاي فيمابين کشورهاي ساحلي در درياهاي بسته را پذيرفته است .
همايش در ساعت 45 : 20 به پايان رفت .فرستادن دیدگاه ها
نام ونام خانوادگی:
ایمیل:    
دیدگاه ها:  


 
 
گروهبندی :
 

 
  پربازدیدترین ها:
 
توانمندی زبان فارسی در برابر زبان تازی ( عربی )

بحرين

واژگان فارسي را به‌كار گيريم

در شهر سوخته يافت شد: خط‌كش 5 هزار ساله با دقت نيم ميلي‌متر

شمار فارسي زبانان در سرزمين‌هاي خوارزم و فرارود


 
 
خانه| بایگانی | تماس با ما